Vierivoima Utajärvellä

Vierivoiman ajankohtaiset kuulumiset löytyvät tältä sivulta. Utajärvellä on otettu uusiutuvat energiamuodot strategian ytimeen ja niiden nähdään vaikuttavan merkittävästi kunnan talouteen, työllisyyteen ja asukasluvun kasvattamiseen. Skarta toimii Utajärven kumppanina ja on mukana suunnittelutyössä sekä konkreettisissa toimenpiteissä kohti hiilineutraalia ja veto- sekä pitovoimaista kuntaa.

Utajärvellä on parhaillaan vireillä lukuisia mittavia projekteja tuulivoimaloita sekä Suomen suurin aurinkovoimapuisto. Maaliskuussa 2021 Utajärven kunnanhallitus hyväksyi aiesopimuksen yhteistyöstä, jonka avulla Utajärven teollisuusalueen omavaraisuutta kehitetään aurinko- ja tuulivoiman avulla ja tuotetaan liikenteelle tulevaisuuden käyttövoimaa edustava vetytankkausasema.

Hietaselän uudelle, noin 250 hehtaarin yritys- ja teollisuusalueelle on tarkoitus rakentaa Vierivoima-verkko, oma puhtaan energian sisäverkko. Se alkaa tuottaa yrityksille omavaraista, edullista ja käytännössä siirtomaksutonta energiaa. Hankkeeseen sisältyy läheinen, noin 50 hehtaarin olemassa oleva Mustikkakankaan teollisuusalue, joka myös yhdistettäisiin Vierivoima-verkkoon. Näin kaikki vanhan ja uuden alueen yritykset pääsisivät hyötymään uudesta sisäverkosta ja puhtaasta energiasta.

Täten Utajärvelle rakentuu Suomen ainakin toistaiseksi ainoa ekoteollisuusalue, joka on energian suhteen omavarainen ja hiilineutraali. Vierivoimalla aletaan tuottaa alueelle 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa 40 000 ihmisen sähkönkulutusta. 2 600 asukkaan kunnassa luku on merkittävä.

Artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan Skartan sivuilla: https://skartaenergy.fi/vierivoima-on-ratkaisu-kasvaviin-energiakustannuksiin/https://skartaenergy.fi/vierivoima-on-ratkaisu-kasvaviin-energiakustannuksiin/

Kuvassa vasemmalta: Kari Tuominen, Vikke Saarelainen Skartalta ja Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen. (Kuvaaja: Juha Sarkkinen/Studio Juha Sarkkinen)

Skartan Vierivoima-hanke Utajärvellä etenee – toimenpidelupa aurinkovoimalan rakentamiselle ja EU:lta Horizon-tutkimusrahoitusta

Utajärven aurinkovoimala -hankkeelle saatiin elokuussa suunnittelutarveratkaisu, ja nyt hankkeen ensimmäisen vaiheen toimenpidelupa on myös vahvistunut. Toimenpidelupa tarkoittaa, että Suomen suurimman aurinkovoimalan rakennustyöt Utajärvellä voidaan tarvittaessa aloittaa. Sekä Skartalle että Utajärven kunnalle myönnettiin lisäksi elokuussa Euroopan unionin puhtaaseen energiaan siirtymiseen tarkoitettua Horizon-rahoitusta projektin energianjakelua koskevien älyverkkoratkaisujen selvittämiseksi osana VTT:n koordinoimaa GLocalFlex -hanketta.

”Utajärvestä kehitetään resurssiviisasta kuntaa, mikä tarkoittaa käytännössä resurssien kuten luonnonvarojen, raaka-aineiden ja energian käyttämistä ympäristön kannalta kestävästi ja ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Energia on keskiössä myös HINKU-verkostossa, johon Utajärvi kuuluu. Kunnan strategian toimenpiteisiin on määritelty, että Utajärvellä tehdään energiaa auringolla, tuulella, vedellä ja vedyllä, ja Vierivoima-konseptilla on tässä tärkeä rooli. Utajärvi kehittyy määrätietoisesti kohti hiilineutraaliutta ja tekee Skartan kanssa pioneerityötä tavoitteidensa saavuttamiseksi”, sanoo Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.

Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen (Kuvaaja: Juha Sarkkinen/Studio Juha Sarkkinen).

Tiedote luettavissa kokonaisuudessaan Skartan sivulla: https://skartaenergy.fi/skartan-vierivoima-hanke-utajarvella-etenee-toimenpidelupa-aurinkovoimalan-rakentamiselle-ja-eulta-horizon-tutkimusrahoitusta/

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee

12.10.2022 Skarta Energyn omistama hankeyhtiö Utajärven Solarpark Oy ja Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet Utasen sähköaseman liittymissopimuksen, joka mahdollistaa Tunturisuon aurinkopuistoon liittyvien sähkölaitteistojen liittämisen Fingridin kantaverkkoon.

Tunturisuolle suunnitteilla oleva aurinkovoimala on osa Skarta Energyn ja Utajärven kokonaishanketta. Suunnitteilla olevan aurinkovoimalan teho on noin 80 megawattia. Kokonaishankkeeseen sisältyy lisäksi tuulipuisto ja lähitulevaisuudessa myös vetyenergian tuotanto-, varastointi- ja jakeluasema. Valmistuttuaan koko hanke tuottaa noin 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa keskimäärin 40 000 ihmisen kulutustarpeita. Luku on merkittävä noin 2600 asukkaan kunnassa.

”Tämä sopimus on hieno osoitus siitä, miten oikea-aikainen suunnittelutyö asiantuntevien ammattilaisten toteuttamana saatetaan maaliin aikataulussaan, kun vallitseva verkkoresurssien rajallisuus on todellinen haaste alan toimijoille. Tämän liittymissopimuksen myötä varmistimme, että aurinkovoimalahanke Utajärvellä etenee ja olemme lähempänä Suomen suurimman Vierivoima®-hankkeen rakentamista. Tämä sopimus yhdessä tuulivoimahankkeiden kanssa vahvistaa kunnan energiaomavaraisuutta pitkälle tulevaisuuteen”, iloitsee Kari Tuominen, Skarta Energyn toimitusjohtaja.

”Haluamme Utajärvellä mahdollistaa yritysten menestymisen. Vierivoiman edut ovat tulevaisuudessa yritysten kilpailukyvyn kannalta suuri etu. Hanke on jo herättänyt valtavaa kiinnostusta uusien yritysten sijoittumisesta Utajärvelle. Tämä sopimus parantaa ja voimistaa alueemme nykyisten ja uusien yritysten kilpailukykyä. Toivotammekin tervetulleeksi Utajärvelle niin pienet kuin suuretkin yritykset. Sijainti on optimaalinen lähellä Oulua hyvien kulkuyhteyksien varrella.”, toteaa Vuokko Paso, Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtaja.

Myös Fingridille sopimus on ainutlaatuinen. Nyt solmittu liittymissopimus on ensimmäinen aurinkovoimalahankkeelle tehty liittymissopimus.

”Suomeen rakennetaan tällä hetkellä paljon tuulivoimaa. Aurinkovoiman osalta onkin odotettu, että milloin sama kynnys ylittyy. Odotuksissa on, että aurinkovoimaloiden osalta vauhti tulee kiihtymään. Ensin tulee yksittäisiä hankkeita ja sitten yhä suurempia. Oleellista meille verkkoyhtiöille on ratkoa, miten tulevaisuudessa saadaan sekä tuuli- että aurinkovoima sovitettua verkkoon. Siksi tämä Utajärvi-hanke on meille erittäin mielenkiintoinen projekti. Utajärvelle on tarkoitus rakentaa sekä tuuli- että aurinkovoimaa. Lisäksi Utajärvi hankkeesta tekee mielenkiintoisen se, että pyrkimyksenä on tuoda kulutus ja tuotanto lähemmäksi toisiaan, tällöin verkon ja varastoinnin haasteetkin on helpompi ratkoa”, toteaa Onni Härmä, Fingrid Oyj, asiakaspäällikkö.

Kari Tuominen ja Onni Härmä.

Tiedote luettavissa kokonaisuudessaan: STT

Hiiliviisaasta Utajärvestä voit lukea lisää Utajärven kunnan sivuilta

www.utajarvi.fi/sivu/fi/asuminen_ja_ymparisto/utajarvi_on_hinku-kunta/

Opinnäytetyö Utajärven teollisuusalueen kehittämisen vaikutuksista logistiikan hiilijalanjälkeen

Emma Berkovitsin opinnäytetyössä haastateltiin 16 Utajärvellä toimivan yrityksen edustajaa kevään 2022 aikana. Haastateltavien näkemykset Utajärven kuntaan suunnitelluista hankkeista ja alueen liikennejärjestelyistä koottiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa esiin tulevat sekä hankkeiden mahdollisuudet että riskit. Suhtautuminen alueen kehitykseen oli yrityksissä pääosin positiivista ja suunniteltujen ratkaisujen uskottiin lisäävän alueen vetovoimaisuutta ja toimivuutta. Opinnäytetyössä havaittiin myös, että yrityksissä oli kiinnostusta vähähiilisiin kuljetusratkaisuihin.


Haastateltavilta tiedusteltiin yrityksensä liiketoiminnan muuttumista lähitulevaisuudessa ja niiden vaikutuksia yrityksen kuljetustoimintaan. Konkreettisia suunnitelmia yritysten kuljetustoiminnan muutoksiin kysyttiin myös.


Opinnäytetyössä viitataan LIPASTO-tietokantaan, jonka mukaan Utajärven tieliikenteen päästöt vuonna 2020 olivat 15 225 t CO2e. Tällöin tutkimukseen osallistuneiden yritysten tieliikenteen päästöt kattaisivat Utajärven tieliikenteen päästöistä 18 %. Kuorma-autojen päästöt Utajärvellä olivat LIPASTOn mukaan 7 666 t CO2e. Utajärvellä päätoimipistettään pitävien yritysten kuorma-autojen päästöt olivat 2 766 t CO2e, eli tutkimuksen kuorma-autot aiheuttaisivat päästöistä noin 36 %.


12 yritystä haastatelluista uskoi liiketoimintansa kasvavan tulevina vuosina. Näiden arvioiden perusteella polttoaineen käytönaikaiset päästöt kasvaisivat muutaman vuoden sisällä hieman yli 6 %, eli päästöt olisivat lähes 3 800 t CO2e. Polttoaineen elinkaaripäästöt kasvaisivat enimmillään lähes 10 %, jolloin ne olisivat lähes 4 800 t CO2e. Opinnäytetyössä esitetyn karkean arvion tarkoitus on tuoda näkökulmaa siihen, kuinka yritysten kasvu voi hiilijalanjälkeen vaikuttaa.

Opinnäytetyön haastattelussa nousee esille myönteisyys uusia polttoaineita kohtaan

Opinnäytetyön haastattelurungossa kysyttiin muun muassa kuinka paljon polttoainetta yrityksen kuljetustoiminnot kuluttivat viime vuoden aikana? Millaisia vaikutuksia Utajärvelle suunnitellulla tavarajunan lastauslaiturilla olisi yrityksen toimintaan? Millaisia vaikutuksia Utajärvelle suunnitellulla vaihtoehtoisten polttoaineiden (esim. vety, biokaasu) tankkauspisteellä olisi yrityksen toimintaan? Onko yrityksellä kiinnostusta vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntämiseen ja onko Utajärven liikennejärjestelyissä parannettavaa?


Teollisuusalueen jatkuva kehittäminen nähtiin sen vetovoimaa lisäävänä ja yritystoimintaa tukevana silloinkin, kun hankkeet eivät suoraan vaikuttaneet kyseisen yrityksen toimintaan.


Haastatelluista 11 yrityksestä arveltiin, että tavarajunien lastauslaiturin rakentaminen Mustikkakankaalle vaikuttaisi heidän edustamansa yrityksen toimintaan positiivisesti tai mahdollistaisi kuljetustoiminnan kehittymistä.


Vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkauspiste herätti haastatelluissa runsaasti mielenkiintoa. Vaihtoehtoisen polttoaineiden tarjoamien mahdollisuuksien arvioiminen kuitenkin koettiin vielä hankalaksi, kaluston saatavuuden vuoksi. Kaikissa haastatelluissa yrityksissä oli jonkinasteista kiinnostusta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviin kuljetus- ja työkoneisiin, ja teollisuusalueella sijaitsevan tankkauspisteen uskottiin palvelevan sekä paikallisia yrittäjiä että alihankkijoita. Tankkauspisteen sijainti haastattelijoiden toiveesta tulisi olla mahdollisimman lähellä teollisuusaluetta, jotta alueella olevat yritykset voisivat hyödyntää sitä tehokkaasti ja taloudellisesti.


Yritykset, joilla on runsaasti kuljetustoimintaa Utajärven ulkopuolella, kokivat, ettei vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto ole mahdollista ennen kuin tankkauspisteitä on yrityksen toiminta-alueella useampia. Esimerkiksi Utajärven ja Oulun välillä on huomattavasti huolettomampaa ottaa käyttöön vety- tai kaasuautot, jos kummassakin päätepisteessä on tankkausmahdollisuus. Myös Oulun ja Kainuun alueen välinen liikenne hyötyisi Utajärvellä sijaitsevasta tankkauspisteestä.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto vaatii toteutuakseen, että markkinoille saadaan hinnaltaan ja toiminnaltaan kilpailukykyisiä raskaita sähkö-, kaasu- ja vetyajoneuvoja. Ajoneuvojen hankkiminen on toisaalta on mahdotonta, mikäli kunnan alueella ei ole tankkausmahdollisuutta.

Opinnäytetyön haastatteluissa kartoitettiin yritysten edustajien mielipiteitä alueen liikenneratkaisuista

Alueen liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan kaavoituksen uudistumisen ja ELY-keskuksen selvityksen liikennejärjestelyiden kehittämisselvityksen myötä. Suhtautuminen uuden kaavoituksen mukaisiin ratkaisuihin oli opinnäytetyössä haastateltujen mukaan pääosin positiivista. Monet haastateltavien esiin nostamat kehitysideat liittyivät Mustikkakankaan teollisuusalueen tiestöön ja erityisesti yhteyksiin Kajaanintielle. Toisen liittymän tarpeellisuutta Kajaanintielle korostettiin teollisuusalueen toimivuudelle ensiarvoisen tärkeäksi teollisuusalueen yrityksissä.

Teollisuusalueen yritysten välinen yhteistyö nousi esiin haastatteluissa. Kaksi haastateltavaa mainitsi, että kiertotaloutta voisi edelleen tehostaa. Materiaali, joka toiselle yritykselle on jätettä, mutta toiselle raaka-ainetta, pitäisi kyetä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti teollisuusalueella.

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksessa, tutustu Emma Berkovitsin opinnäytetyöhön täällä.

Emma Berkovits
Emma Berkovits teki haastatteluja Utajärvellä keväällä 2022.

Aiempi artikkeli esittelee opinnäytetyön aloituksen ja sidoksissa olevat hankkeet. Lue lisää artikkelista Opinnäytetyö liikenneratkaisujen parantamiseksi Utajärvellä.

Tule seuraamaan Nordic Business Forum – livelähetystä Utajärvelle

20.-21.9.2022 Seurakuntatalon salissa itsenäisesti järjestetty Nordic Business Forum suoratoistotapahtuma

20.-21.9.2022 Utajärven seurakuntatalon salissa Pappilantie 2, 91600 Utajärvi pääsemme kuulemaan paikan päällä suomalaisia koulutusalan ammattilaisia ja livestriimin välityksellä suoraan Helsingistä kansainvälisiä tähtiä. On aika kokoontua yhteen Utajärvelle oppimaan ja verkostoitumaan.

Vuonna 2022 Nordic Business Forumissa keskitytään johtajuuteen ja brändäykseen. Tilaisuudessa pääsee nauttimaan virallisesta NBF-lähetyksestä, paikallisista puhujista ja yrittäjien esittelyistä. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Voit tulla kiinnostuksesi mukaan seuraamaan joko koko tapahtumaa tai sinua kiinnostavia puhujia!

Livelähetyksen ohjelma Nordic Business Forumin sivuilla

Utajärven ohjelma

20.9.2022

 • 11:00 Ovet avautuvat, verkostoitumista, kahvit
 • 12:00 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 13:45 Oamk HYMYT hanke esittely
 • 14:40 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 16:15 Utajärven yrittäjät esittely
 • 17:10 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 19:00 Tilaisuus päättyy

21.9.2022

 • 9:45 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 11:00 Lounastauko, verkostoitumista
 • 12:30 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 13:50 Rastor-instituutti esittely
 • 14:40 Livelähetys Nordic Business Forum
 • 16:00 Ohjelma päättyy

Tilaisuuden mahdollistaa

Utajärven Yrityspuisto Oy, Utajärven Yrittäjät, Rastor-instituutti, Oamk HYMYT-hanke ja Oulun seudun Leader

Lämpimästi tervetuloa!

Yrittäjävalmennus

Yrittäjävalmennus alkaa 6.9.2022 yrittäjyydestä kiinnostuneille, vasta-aloittaneille yrittäjille ja jo toimiville yrittäjille.

Tämä valmennus on sinulle jos:

 • Olet kiinnostunut yrittäjyydestä
 • Olet vasta-aloittanut yrittäjä ja haluat vahvistaa osaamistasi
 • Sinulla on jo toimintaa ja haluat vahvistaa osaamistasi ja päivittää liiketoimintasuunnitelmaasi

Yrittäjävalmennuksen sisältö

Paikka: Kahveroinen (Rokuan yhteisöllinen tila)

Valmennuksen sisältö:

Oletko valmis yrittäjäksi 6.9.2022 klo 17.00-20.00

 • Yrittäjän ominaisuudet
 • Yritysosaaminen ja kokemus
 • Onnistumisen edellytykset

Yritystoiminnan suunnittelu 13.9.2022 klo 17.00-20.00

 • Liiketoimintasuunnitelma ja talousennuste
 • Starttirahan edellytykset
 • Työttömän 4kk:n yrittäjyyskokeilu
 • Luvanvarainen toiminta

Talous ja rahoitus 22.9.2022 klo 17.00-20.00

 • Talouden ennustamisen merkitys
 • Kannattava yritystoiminta
 • Hinnoittelu
 • Rahoitusmuodot ja lähteet

Markkinointi ja myynti 27.9.2022 klo 17.00-20.00

 • Miksi ja miten markkinoida
 • Mitä markkinointiin liittyvää pitää vähintään tehdä
 • Myyntivalmius
 • Myynnin organisoiminen
 • Asiakaslähtöinen markkinointi ja myynti

Yritysmuodot ja kevytyrittäjyys 29.9.2022 klo 17.00-20.00

 • Yritysmuodot ja niiden verotus
 • Kevytyrittäjyysmallit
 • Yrityksen perustamistoimenpiteet
 • Yrityksen lopettamistoimenpiteet

Kouluttajana Oulun Seudun Uusyrityskeskus Tuija Aitto-oja, Jarmo Siipola, Anneli Rinta-Paavola ja Satu Lankinen Saagacoms Oy:sta

Valmennus on tarkoitettu yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Valmennuksessa kehitämme yritysideoita ja tuemme liiketoimintasuunnitelman laatimista. Tarkoituksena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja osaa perustaa yrityksen valmistelemansa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman mukaisesti sekä kehittää ja johtaa yritystä. Yrittäjävalmennus on maksuton yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Valmennuksen suorittamisesta saa todistuksen. Valmennukseen osallistuminen ei edellytä yrityksen perustamista.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan valmennukseen painikkeesta:

Jos sinulla on kysyttävää valmennuksesta tai yrittäjyydestä ota yhteyttä!

Vuokko Paso vuokko.paso@utajarvi.fi
040 632 8805
Tiia Juntunen tiia.juntunen@utajarvi.fi
040 717 9706
Jussi Tuovinen jussi.tuovinen@humanpolis.fi
040 014 9760

Halutessasi voit ladata valmennuksen esitteen alla olevasta painikkeesta

Jussi Tuovinen ja Tiia Juntunen toivottavat tervetulleeksi yrittäjävalmennukseen.

Yrittäjävalmennuksesta artikkeli Tervareitissä 12.8.2022.

Verkostoitumista ja puheenvuoroja yrittäjyydestä

Odotettu yrittäjien kesälaidun tapahtuma Rokualla 8.6.2022 oli monipuolinen ja osallistujia oli runsaasti (noin kuutisenkymmentä). Lasse Kukkonen siivitti osallistujat kesäisen tapahtuman tunnelmaan yksilön merkityksestä tiimissä. Puheenvuoro herätteli ajatuksia ajankäytöstä ja yhdessä onnistumisesta. Lue lisää Lasse Kukkosen yrityksestä täältä.

Lauri Salovaaran (Illan Isäntä Oy) pitämässä paneelikeskustelussa jaettiin yrittäjyyden alkutaipaleen tarinoita ja yrittäjyyden onnistumisia ja haasteita. Mukana keskustelemassa oli Antti Vääräniemi (Invera Oy), Hany Yacoub (Orasko Oy), Mikko Kukkohovi (Foodium Vanhatien Ravintola – BBQ Smokery Tyrnävän vanhassa pappilassa) ja Suvi Keränen (Hartikan Kartano).

Ulkoilun ja uinnin yhteydessä puheensorina kävi vilkkaana niin Rokuan kauniista maisemista kuin yritystarinoista, sillä osallistujia oli ainakin seitsemältä paikkakunnalta. Yrittäjien verkostoitumista ja puheenvuoroja oli ilo seurata.

Loisteliaan Rokua Health & Spa Hotel lähiruokabuffetin yhteydessä jaettiin tarinoita niin meiltä kuin maailmalta. Jenna Antinmaan, Riikka Ojasen (ChocoSomnia) ja Riikka Pesämaan (Pikku-Riikka) tarinointia yrittäjätaipaleesta oli ilo kuunnella, tämän esiintymisen yhteydessä ei pönötetty vaan nauru raikasi.

Kiitos kaikille osallistujille! Lasse Kukkosen sanoin “Ihmiset ovat syy tulla paikalle”.

Pyydämme myös teitä ideoimaan kanssamme tulevaa, jotta koulutukset ja tapahtumat innostavat ja ovat teille hyödyllisiä!

Tapahtumaa olivat mahdollistamassa

Utajärven Yrityspuisto Oy, Utajärven yrittäjät, Utajärven kunta, Hyvä pomo, Avaimet yrittäjyyteen ja OVI – omistajanvaihdos ilolla, TUOKIO ja LUOTA -hankkeet.

Järjestäjät Rokualla.

Hyvä pomo -hanke

Hyvä pomo –hanke keskittyy yritysten henkilöstöjohtamisen tukemiseen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa alle 20 henkilöä työllistävien yritysten henkilöstöjohtamisen käytänteitä ja toimintatapoja asiantuntijapalveluiden ja avoimien koulutustilaisuuksien avulla, ja tekemällä tunnetuksi jo olemassa olevia palveluita. Lisäksi hankkeessa edistetään HR-osaamista yrityksissä kohtauttamalla samassa tilanteessa olevia yrityksiä, jotka voivat harkita yhteisen HR-resurssin ottamista, tai opastamalla yrityksiä hyödyntämään HR-as-a-service –palveluita. Hanke jatkuu toukokuuhun 2023 asti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Minna Paakkola minna.paakkola@yrittajat.fi tai 050 4777 280

Avaimet yrittäjyyteen -hanke

Avaimet yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mikroyrityksiä, nuoria yrittäjiä ja maatilojen sivuelinkeinoja erityisesti muutostilanteissa. Hankkeessa sparrataan yrityksiä uudistumaan, kehittämään arjen ja hyvinvoinnin hallintaa sekä tunnistamaan tarvittavia tukipolkuja.

Lisätietoa Soila Hiltunen soila.hiltunen@maajakotitalousnaiset.fi 0400 182 584

Omistajanvaihdos ilolla -hanke

Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalle -hankkeen (OVI-Omistajanvaihdos ilolla) tavoitteena on parantaa alueen omistajanvaihdostietämystä potentiaalisille ostajille sekä vahvistaa omistajanvaihdospalveluita ja omistajanvaihdosekosysteemiä.

Ota yhteyttä Paula Pihlajamaa paula.pihlajamaa@yrittajat.fi 050 4399808

Turvallisuusosaamisen kasvattaminen palveluyrityksissä -hanke

TUOKIO – Turvallisuusosaamisen kasvattaminen palveluyrityksissä
Tule mukaan kehittämään palvelujesi turvallisuutta ja vastuullisuutta. TUOKIO-hanke järjestää koulutuksia, työpajoja ja seminaareja, joiden teemat liittyvät asiakkaan turvallisuuskokemukseen, yrityksen turvallisuusasioihin ja vastuullisuuteen. Hankkeen kohderyhmään. kuuluvat virkistys-, hyvinvointi-, ohjelma- ja kulttuuripalveluita tuottavat mikro- ja pk-yritykset Pohjois-Pohjanmaalla. Tilaisuuksiin voivat osallistua myös työvoima- ja yrityspalveluiden kehittäjät, sekä itsensä työllistävät ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Vastuullisuus ja turvallisuus kilpailuvalttina -koulutus 31.8.
Kiinnostavatko turvalliset ja vastuulliset palvelut? Tervetuloa TUOKIO-hankkeen (ESR) Vastuullisuus ja turvallisuus kilpailuvalttina -koulutukseen 31.8. Puheenvuoroissa tuodaan esiin, kuinka tuoda vastuullisuus osaksi yrityksen toimintaa, edetä kohti turvallisten ja vastuullisten palveluiden toteuttamista, ja saada turvallisuudesta ja vastuullisuudesta kilpailuetua. Case-esimerkkinä tutustutaan Varjo Festivaaliin terveysturvallisuuden ja vastuullisuuden näkökulmista. Tilaisuuteen voit osallistua Oamkin Linnanmaan kampuksella Oulussa tai etäyhteydellä. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Kysely turvallisuuden ja vastuullisuuden koulutusteemoista
Millaisesta yrityksen turvallisuuteen, asiakkaan turvallisuuskokemukseen tai vastuullisuuteen liittyvästä koulutuksesta olet kiinnostunut? TUOKIO-hanke (ESR) järjestää työpajoja ja koulutuksia turvallisuuden ja vastuullisuuden teemoista ja kartoittaa koulutusteemoja kyselyllä. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä. Kiitokset kaikille vastaajille!

Lisätietoa Laura Hokkanen laura.hokkanen@oamk.fi 050 4734493

Luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia -hanke

LUOTA – hankkeessa kehitetään turvallisia luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia yhdessä maaseudun mikroyrittäjien ja palveluntarjoajien kanssa. Hanke järjestää tälle kohderyhmälle työpajoja ja turvallisuuskoulutusta eri aihealueista. Kohdealueena on koko Pohjois-Pohjanmaa.

Lisätietoa Päivi Aro paivi.aro@oamk.fi 050 5298364

Utajärven Yrityspuisto Oy kehittää alueen yritysympäristöä jatkuvasti ja luo edellytyksiä uusien yritysten syntyyn sekä tukee alkavien ja jo toimivien yritysten toimintaa
Olehan yhteydessä!

Vuokko Paso vuokko.paso@utajarvi.fi 040 632 8805 ja
Tiia Juntunen tiia.juntunen@utajarvi.fi 040 717 9706

Untorock VIP lippujen arvonta yrityksille

Untorock mahdollistaa mainion näkyvyyden yrityksille Utajärven jäähallilla 30 – vuotis juhlatapahtumassaan 17.-18.6.2022.

Untorockin yritysliput vuonna 2022

 • Yrityslippu 1 pv + 1 juomalippu 70 €
 • Yrityslippu 2 pv + 2 juomalippu 90 €
 • Sponsorin VIP-lippu 1 pv 170 €
 • Sponsorin VIP-lippu 2 pv 210 €

VIP-lipulla saat huikeita etuja

Sisäänpääsy Untorockin VIP-alueelle.
Ruokailu VIP- alueella ja 2 kpl juomalippuja, VIP-passi kaulaan ja kultainen ranneke.
Tapahtumassa yrityksen logo isolla screenillä. Yrityksenne voi toimittaa UntoRockille mainoksia, jotka sijoitetaan halliin näkyville paikoille.
Yrityksenne logo sekä linkki Unton kotisivulle, kiitos-ilmoitus yhteistyöstä Untorockin jälkeiseen paikallislehteen.
Yrityksesi mainosmateriaalien toimitus: untorock.myynti@gmail.com

Arvomme Utajärven Yrityspuiston uutiskirjeen tilanneiden kesken 1 kpl sponsorin VIP-lippua kahdelle päivälle (arvo 210 €), eli voittaja saa sponsorin VIP lipun etuudet käyttöönsä!

UntoRock 2022

Oulujokivarren suurin Festivaali. Vuoden 2022 tapahtuma on Unton 30 v. juhlavuoden festivaali.
Lauantaina järjestetään ilmaiskonsertti koko perheelle. Esiintyjänä: Chorale

Untorockissa on K-18 alueita, jossa tapahtuu alkoholin anniskelu, muuten tapahtuma on ikärajaton.
Tapahtumassa on K-18 Vip-alue, joka on lavan vieressä.
Ulko-alueella on myös K-18 alue, josta löytyy myös karaoke.
Ulkoalueella myös rokkitori. Torilla on ruokaa, tatuointipiste jne… (alue on ikärajaton)
Hallissa on disco/ Dj bändien vaihtoajan.

Perjantaina esiintyy:

 • Eukaria
 • Pasi ja Anssi
 • Portion Boys
 • Oku Luukkainen
 • Hesaäijä
 • Chorale

Lauantaina esiintyy:

 • Jenni
 • Ikirouta
 • Altaria
 • Kotiteollisuus
 • Brother Firetribe
 • Popeda
 • Abreu

UntoRockin yrityslippuja voit ostaa yrityksellesi:

 • myynti@untorock.com
 • Juha Polvi 044 333 3956

Lippuja yksityisille myy Ticketmaster

Tilaa uutiskirje ja osallistut samalla arvontaan

Tilaa siis uutiskirjeemme ja olet mukana lipun arvonnassa. Kaikki Utajärven Yrityspuisto Oy:n uutiskirjeen tilaajat ovat mukana arvonnassa. Arvonnan järjestää Utajärven Yrityspuisto Oy. Arvontaan voit osallistua 7.6.2022 saakka ja lippu arvotaan 8.6.2022. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan sähköpostilla voitosta 10.6.2022 mennessä. Arvontaan osallistumisen ikäraja on 18 vuotta.

ARVONTA ON PÄÄTTYNYT.

Utajärven matkailu- ja virkistysalueet yritysten ja kuntalaisten näkökulmasta

Järjestämme kuulemis- ja ideointitilaisuuden Rokuan yhteisöllisessä kokoustilassa 2.6.2022.

Miten Utajärven matkailukäyttöön soveltuvia alueita tulisi kehittää, jotta mahdollistamme paremmin yritystoimintaa? Utajärven Yrityspuisto, Utajärven kunta ja Humanpolis Oy järjestää Utajärven matkailun kehittämisen ideointi-iltapäivän torstaina 2.6. klo 14-17 Rokuan yhteisöllisessä kokoustilassa Health & Spa:n alakerrassa. Yhteisöllinen tila on juuri otettu Utajärven kuntalaisten käyttöön. Lue lisää tilasta täältä.

Tapahtuman aiheita:

 • Oulujoki matkailussa
 • Rantarakentamisen mahdollisuudet ja lainsäädäntö
 • Rokuan ja kylien mahdollisuudet matkailussa
 • Tervareitistö
 • Kunnan tilapalvelut

Tutustutaan näiden kohteiden osalta nykytilanteeseen ja ideoidaan maankäyttöä, kaavoitusta, reitistöjen ja infran kehittämistä, tilojen käyttöä, majoitus- ja ohjelmapalvelujen tarjontaa sekä niiden tuomia kehittämistarpeita.

Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Lisätietoa yrityspuisto@utajarvi.fi

Yritykset investoivat Utajärvelle

Utajärven teollisuusalueelle on investoimassa kiertotalouteen ja puhtaaseen energiaan keskittyviä yrityksiä. Valtuustoseminaarissa kävi esittäytymässä kaksi teollisuusalueen uutta toimijaa GRK Oy:sta Janne Huovinen ja Skarta Oy:n Kari Tuominen.

Ympäristöliiketoimintaa teollisuusalueelle

GRK Oy on rakennusalan konserni, joka mm. jalostaa kierrätys- ja jätemateriaaleista uusia tuotteita kuten rakennusmateriaaleja. Utajärven teollisuusalueen rakenteilla olevassa tiessä on käytetty juurikin näitä kierrätysmateriaaleja. GRK:n ympäristöliiketoiminnan tavoitteena on kehittää ilmasto- ja ympäristöystävällistä infrarakentamista. GRK hyödyntää kiertotalousmateriaaleja alueiden kehittämisessä pitkäkestoisesti ja hiilinieluviljelyä päästökompensoinnissa. Heidän palveluihinsa kuuluu ekosysteemipalvelut ja vieraslajien käsittely. GRK:n tavoitteena on synergioiden löytäminen eri liiketoimintayksiköiden välillä. GRK on asemoitumassa ympäristöliiketoimintaan soveltuvalle 8 ha tontille Utajärven teollisuusalueelle.

Janne Huovinen Utajärven valtuustoseminaarissa 22.4.2022.

Polttolaitoksen tuhkaa voidaan käyttää tien rakennusmateriaalina, kertoo Janne Huovinen esimerkkinä kierrätysmateriaalien käytöstä uutena tuotteena.

Puhdasta lähienergiaa

Skarta on puhtaiden energiaratkaisujen edelläkävijä ja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Skarta keskittyy hiilineutraaleihin teollisuus- aurinko-, ja tuulivoimahankkeisiin laajentaen vetyratkaisuihin kohti puhtaan energian kokonaishankkeita. Vierivoiman tarkoitus on hiilineutraali toimintaympäristö, jossa energiaomavaraisuus ja huoltovarmuus paranevat. Vierivoimalla mahdollistetaan lähellä tuotettu ja edullinen sähkö. Utajärven kunnan ja Skartan suunnittelema lähienergia laajan teollisuusalueen käyttöön on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Lue lisää vierivoimasta: Vierivoima Skartan energialiiketoiminnan kehityksen ytimessä

Skarta on ostanut muun muassa 100 ha Tunturisuon alueelta johon on tulossa aurinkopuisto. Paneeleiden alapuolista tilaa voitaisiin ottaa hyötykäyttöön vaikka karpalon tai mustikan viljelyyn, kertoo Kari Tuominen.

Vuokko Paso, Anne Sormunen, Kari Tuominen, Mikko Kemilä ja Kai Savolainen Utajärven valtuustoseminaarissa 22.4.2022.

Yrittäjien kevätkiertue huipentuu Rokualle

Yrittäjien kevätkiertue starttaa Tyrnävältä 7.4 klo 17.30. Seuraavat kiertuepaikat ovat Vaala 27.4, Muhos 24.5 ja kiertue huipentuu Yrittäjien kesälaidun tapahtumaan Rokualle 8.6 klo 15 alkaen. Yrittäjien kesälaidun tapahtumaan on maksuton kyyditys Vaalan sekä Oulun suunnasta (bussi kulkee Tyrnävän, Muhoksen ja Utajärven kautta). Kiertueelle ovat lämpimästi tervetulleita yrittäjät Tyrnävältä, Vaalasta, Muhokselta ja Utajärveltä.

7.4. klo 17.30-19.30 Varautuminen ja yrittäjän hyvinvointi, Tyrnävä, Hannuksen piilopirtti
Tyrnävä https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/yrittajien-kevatkiertue-tyrnavalla/

27.4. klo 17.30-19.30 Vaala PERUTTU

24.5. klo 17.30-19.30 Rahoitusilta, Muhos, PERUTTU

8.6. klo 15-22.30 Yrittäjien kesälaidun, Utajärvi, Rokua Health & Spa
Rokua ilmoittaudu mukaan https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/yrittajien-kesalaidun-rokualla/

klo 15 – 22.30 Rokua Health & Spa

Tule viihtymään, rentoutumaan ja nauttimaan hyvästä ohjelmasta ja seurasta. Tämän tilaisuuden myötä on hyvä polkaista kesäkausi käyntiin! Teretulemast!

Ohjelma:

Klo 15.00 Tervetulosanat
klo 15.15 Haasteiden voittaminen tiiminä – Lasse Kukkonen
klo 16.00 Lauri Salovaaran vetämä paneelikeskustelu keskustelemassa Invera Oy:n tj Antti Vääräniemi, Orasko Oy:stä tj Hany Yacoub, The Fieldrock & Suomen ekotalot Oy:n tj Mikko Kukkohovi ja Hartikan Kartanon Suvi Keränen
klo 16.45 Ulkoilu Lianjärvelle / ohjattu vesijumppa 1h
klo 17.45 – 18.30 Tauko
klo 18.30 Illallinen lähiruokabuffetissa. Illallisen aikana päästään kuulemaan hersyvien yrittäjänaisten Jenna Antinmaan sekä Riikka Pesämaan tarinointia yrittäjätaipaleesta
klo 22.30 Kotimatkalle

Tapahtumaan on linja-autokyyditys Vaalasta ja Oulusta Temmeksen, Tyrnävän ja Muhoksen kautta Utajärvelle.

Tilaisuus ja kuljetus on yrittäjille maksuttomia!

Majoitustarjoukset tapahtumaan osallistujille

Majoitus Rokua Health & Spa:ssa 2 h huone 120 €
Majoitus Rokua Health & Spa:ssa 1 h huone 96 €
Majoitusten varaus omakustanne myynti(a)rokua.com tai 020 7819200

Tilaisuuden järjestää Utajärven Yrityspuisto Oy, Utajärven yrittäjät, Hyvä pomo, Avaimet yrittäjyyteen ja OVI – omistajanvaihdos ilolla -hankkeet. Mukana myös TUOKIO hanke.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan 1.6.2022 mennessä tästä.

Opinnäytetyö liikenneratkaisujen parantamiseksi Utajärvellä

Liikennemäärät ovat kasvaneet Utajärven teollisuusalueiden kasvaessa ja kaavoitusta liikenteen sujuvoittamiseksi on Utajärven kunnassa tehty vaiheittain. Kaavoituskatsauksesta voi tarkastella vuosittaisia kaavoitushankkeita. Utajärven kunnan kaavoituskatsauksen löydät täältä: Kaavoituskatsaus – Utajärven kunta (utajarvi.fi) Mustikkakankaan rakentamiseen kiertotaloutta ohjaavaksi työkaluksi on valmisteilla kiertotalouden käsikirja Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueen kiertotalouden käsikirja -hanke – Utajärven Yrityspuisto (utajarvenyrityspuisto.fi)

Opinnäytetyöntekijä Emma esittäytyy

Olen Emma Berkovits ja opiskelen energia- ja ympäristötekniikkaa Oulun ammattikorkeakoulussa. Tänä keväänä tulen tutustumaan lähemmin Mustikkakankaan teollisuusalueeseen ja sen ympäristössä toimiviin yrityksiin, sillä teen opinnäytetyötä Utajärven Yrityspuisto Oy:lle ja Utajärven kunnalle.

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää yritysten logistiikasta aiheutuvia liikenne- ja päästömääriä ja kartoittaa yritysten suhtautumista vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja kuljetusmuotoihin. Aihe on ajankohtainen, sillä Utajärvelle on suunnitteilla useita hankkeita, joilla voitaisiin edistää liikenteen hiilineutraaliutta.

Seuraavien viikkojen aikana olen yhteydessä alueen yrityksiin, sillä tutkimus on tarkoitus tehdä haastattelemalla paikallisia yrittäjiä. Haastatteluissa toivon kuulevani myös yrittäjien ajatuksia siitä, kuinka alueen liikenneratkaisuja voitaisiin kehittää ja millaisia vaikutuksia kunnassa toteutettavilla hankkeilla saattaisi olla yrityksen liiketoimintaan.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan opinnäytetyön kirjallisessa raportissa, joka tulee olemaan luettavissa Theseus-verkkokirjastossa. Tutkimus koskee liikenne- ja päästömääriä, eikä siinä yksilöidä yrityksiä vaan aluetta käsitellään kokonaisuutena.

Kuva: Emma Berkovits

Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa, tutustu opinnäytetyöhön täällä.